Ứng dụng kết dính nhanh chóng

Ngày:2023-06-29 15:32:06 Nhấp vào: Nguồn:Nhà máy kết dính
Loại HY401
Độ nhớt chung, trung bình, cho bề mặt trơ, axit dính, vật liệu xốp và hấp thụ.

Loại HY406
Độ nhớt thấp, cho liên kết cao su, nhựa và các vật liệu khác.

HY460
Độ trắng thấp, được sử dụng để kết hợp các thành phần điện tử với yêu cầu độ trắng thấp.

HY495
GM, độ nhớt thấp đến trung bình. Được sử dụng để liên kết các bộ phận cao su, kim loại và nhựa.

Loại HY496
Độ nhớt trung bình. Được sử dụng để liên kết kim loại và các vật liệu khác.
  • Helen:+8615093235871